mg4377电子游戏行政处罚信息公示(6月8日-6月14日)

mg4377电子游戏行政处罚信息公示

序号

行政相对人名称

行政处罚决定书文号

处罚事由

处罚依据

违法事实

处罚种类

处罚结果

处罚决定日期

处罚机关

1

郑如仙

轨道交通罚 00002616

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202068

mg4377电子游戏官网

2

朱瑞兰

轨道交通罚 00003624

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202068

mg4377电子游戏官网

3

陈敏玲

轨道交通罚00003625

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202069

mg4377电子游戏官网

4

朱凤丽

轨道交通罚00003626

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202069

mg4377电子游戏官网

5

朱凤丽

轨道交通罚00003627

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

警告

警告

202069

mg4377电子游戏官网

6

陈敏玲

轨道交通罚0003628

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202069

mg4377电子游戏官网

7

张小芳

轨道交通罚0002617

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202069

mg4377电子游戏官网

8

张雪松

轨道交通罚00002653

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202069

mg4377电子游戏官网

9

陈君华

轨道交通罚00002654

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202069

mg4377电子游戏官网

10

刘美娟

轨道交通罚00002655

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

202069

mg4377电子游戏官网

11

郭彦榕

轨道交通罚0003629

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

2020610

mg4377电子游戏官网

12

朱克娇

轨道交通罚00003630

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

2020610

mg4377电子游戏官网

13

包钱分

轨道交通罚00003631

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

2020610

mg4377电子游戏官网

14

欧伟芬

轨道交通罚00002618

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

2020610

mg4377电子游戏官网

15

起柳艳

轨道交通罚00002619

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

2020610

mg4377电子游戏官网

16

欧伟芬

轨道交通罚00002620

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

2020611

mg4377电子游戏官网

17

姜成燕

轨道交通罚00003632

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

乞讨

警告

警告

2020611

mg4377电子游戏官网

18

朱克娇

轨道交通罚00003633

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

2020611

mg4377电子游戏官网

19

寇雪

轨道交通罚00003634

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

2020611

mg4377电子游戏官网

20

张嘉玲

轨道交通罚0003635

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

2020611

mg4377电子游戏官网

21

金强

轨道交通罚0003636

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

乞讨

警告

警告

2020611

mg4377电子游戏官网

22

张嘉玲

轨道交通罚0003637

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

2020612

mg4377电子游戏官网

23

范满满

轨道交通罚0003638

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

广告宣传

罚款

罚款20

2020614

mg4377电子游戏官网

24

金强

轨道交通罚0003639

违反《苏州市轨道交通条例》第三十条之规定

《苏州市轨道交通条例》

乞讨

警告

警告

2020614

mg4377电子游戏官网